Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษาฯ
รายงานการติดตามและประเมินผล
ผลการดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
คู่มือประชาชน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถิติ
งานเลือกตั้ง
ITA
รายงานผล ITA ประจำปี
ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
แบบฟอร์มต่างๆ
E-service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2
มติ ก. อบต.
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุม
กฎระเบียบกระทรวง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
บริการประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
Social Network
ช่องทางร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ
กระดานสนทนา ถาม - ตอบ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
 ที่ตั้ง
           องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่   23  กุมภาพันธ์  2540   ตั้งอยู่เลขที่  59  บ้านนาทาม หมู่ที่ 9 ตำบลนากว้าง  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง  ประมาณ  15 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้
ทิศเหนือ จดตำบลบ้านขาว  อำเภอเมืองอุดรธานี 
ทิศใต้  จดตำบลหมูม่น  ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี     
ทิศตะวันออก จดตำบลกุดสระ  อำเภอเมืองอุดรธานี
ทิศตะวันตก จดตำบลเขือน้ำ  อำเภอบ้านผือ

 1.2  เนื้อที่  
จำนวน  50   ตารางกิโลเมตร     ( ประมาณ 31,250  ไร่ )
1.3  ภูมิประเทศ  
ตำบลนากว้าง  มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มและที่ดอนบางส่วนสลับลอนตื้น  อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ตั้งแต่ระดับ  168 – 192    เมตร  ระดับความสูงของพื้นดินค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจากทางด้านตะวันออกไปทางตะวันตก  โดยมีบริเวณที่ต่ำสุดของพื้นดินอยู่ตามแนวที่ลำห้วยหลวง ไหลผ่านใกล้บริเวณห้วยหลวง  สูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 176 เมตร  ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่สูง  ที่ราบลุ่ม  โดยแบ่งออกได้ดังนี้ 
    1.  ความลาดชันมีบริเวณลำห้วยหลวง และมีอยู่กระจัดกระจายทั่วพื้นที่ ส่วนมากอยู่ทางทิศเหนือ และทางทิศตะวันตกของตำบล  มีความสูงจากระดับน้ำทะระหว่าง 182 – 192   เมตร  ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนตื้น  
    2. ที่ราบลุ่มเป็นพื้นที่บริเวณทั่วไปมีความสูงจากระดับน้ำทะเลน้อยกว่า  182   เมตร  เป็นลูกคลื่นความลึก       
ประชากร   
     ประชากรทั้งสิ้น     7,139   คน   แยกเป็นชาย    3,531   คน  แยกเป็นหญิง  3,608  คน มีความ จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,067  ครัวเรือน  (ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองอุดรธานี  ณ  วันที่ 7 พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 )

 


องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง

59 หมู่ที่ 9 บ้านนาทาม ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
                                                                   โทรศัพท์ : 042-219654    กด 1 ติดต่อ  สำนักงานปลัดและOperrator
                                                                                                                               กด  2   ติดต่อ   กองคลัง
                                                                                                                               กด  3   ติดต่อ   กองช่าง
                                                                                                                               กด  4  ติดต่อ    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
                                                                                                                               กด  5  ติดต่อ    กองสวัสดิการสังคม
                                                                                                                               กด  6  ติดต่อ    ปลัดอบต.
                                                                                                                               กด  7  ติดต่อ    นายกอบต.
โทรสาร : 042-217521 อีเมล์ : nakwang_59@hotmail.com
Powered By nakwang.go.th