Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษาฯ
รายงานการติดตามและประเมินผล
ผลการดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
คู่มือประชาชน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถิติ
งานเลือกตั้ง
ITA
รายงานผล ITA ประจำปี
ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
แบบฟอร์มต่างๆ
E-service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2
มติ ก. อบต.
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุม
กฎระเบียบกระทรวง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
บริการประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
Social Network
ช่องทางร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
กระดานสนทนา ถาม - ตอบ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง
“ ตำบลน่าอยู่   ชุมชนเข็มแข็ง    งามล้ำวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม    พร้อมนำการบริหารจัดการที่ดี ” 
พันธกิจ
1.การสร้างระบบบริหารการจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร และการปกครอง  ตลอดจนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประ ชาชน 
2.การสร้างความเข็มแข็งด้านการเงินการคลัง   โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลัง  และการจัดทำระบบแผนที่ภาษี  ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และภาระกิจที่มีอยู่เดิมและที่ได้รับการถ่ายโอนจากการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น 
3.การเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติ เพิ่มโอกาสการใช้น้ำและป่าไม้  และขยายฐานการผลิตการเกษตร 
4.การเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้มีสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ อันจะส่งเสริมการกระจายรายได้ให้กับชุมชน  
5.การเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต  การแปรรูปผลิตภัณฑ์  เพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพและ ขีดความสามารถในการแข่งขัน   และส่งเสริมการกระจายสินค้าระหว่างอำเภอ 
6.เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น   ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข็มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
1.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา คือ 
แนวทางที่ 1  การพัฒนาบุคลากร
แนวทางที่ 2  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
แนวทางที่ 3  การพัฒนาขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการ ประชาชน

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย 2 แนวทางคือ 
แนวทางที่ 1  พัฒนาระบบการศึกษา การเรียนรู้ 
แนวทางที่ 2  ส่งเสริมศาสนา  ฟื้นฟู อนุรักษ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

3.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  2 แนวทาง คือ 
แนวทางที่ 1  การปรับปรุงภูมิทัศน์และดูแลสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ประกอบด้วย 2  แนวทาง คือ 
แนวทางที่ 1  สร้างรายได้  ลดรายจ่าย
แนวทางที่ 2  ส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชุมชนเข็มแข็ง ประกอบด้วย 1 แนวทาง คือ 
แนวทางที่ 1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และให้การส่งเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

6. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 2 แนวทาง คือ 
แนวทางที่ 1  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมพื้นที่
แนวทางที่ 2  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค การบริโภค การเกษตร

7. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประกอบด้วย  3 แนวทาง คือ 
แนวทางที่ 1  พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางที่ 2  การลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แนวทางที่ 3  เพิ่มศักยภาพบุคลกรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 


องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง

59 หมู่ที่ 9 บ้านนาทาม ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
                                                                   โทรศัพท์ : 042-219654    กด 1 ติดต่อ  สำนักงานปลัดและOperrator
                                                                                                                               กด  2   ติดต่อ   กองคลัง
                                                                                                                               กด  3   ติดต่อ   กองช่าง
                                                                                                                               กด  4  ติดต่อ    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
                                                                                                                               กด  5  ติดต่อ    กองสวัสดิการสังคม
                                                                                                                               กด  6  ติดต่อ    ปลัดอบต.
                                                                                                                               กด  7  ติดต่อ    นายกอบต.
โทรสาร : 042-217521 อีเมล์ : nakwang_59@hotmail.com
Powered By nakwang.go.th