Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษาฯ
รายงานการติดตามและประเมินผล
ผลการดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
คู่มือประชาชน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถิติ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
แบบฟอร์มต่างๆ
E-service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2
มติ ก. อบต.
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุม
กฎระเบียบกระทรวง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
บริการประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
Social Network
ช่องทางร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
กระดานสนทนา ถาม - ตอบ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายสุพล ส่องแจ้ง
ประธานสภา
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายชูวิทย์ สุวรรณศรี
รองประธานสภา
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาววรินทร นามพิกุล
เลขานุการสภา
Responsive image
Responsive image
นายนฤเทพ สิงหเสนี
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ บ้านนากว้าง
Responsive image
Responsive image
ว่าง
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ บ้านนากว้าง
Responsive image
นายชูวิทย์ สุวรรณศรี
ส.อบต. หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงพัง
Responsive image
นายเจษฎา อินทรีย์จ่าง
ส.อบต. หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงพัง
Responsive image
นายบุญแช่ม สุขมานพ
ส.อบต. หมู่ที่ ๓ บ้านเชียงพัง
Responsive image
นายผาง วิเศษนัย
ส.อบต. หมู่ที่ ๓ บ้านเชียงพัง
Responsive image
นายบุญเลื่อน คำสุนทร
ส.อบต. หมู่ที่ ๔ บ้านผก
Responsive image
ว่าง
ส.อบต. หมู่ที่ ๔ บ้านผก
Responsive image
นายเสด็จ แพทจันรา
ส.อบต. หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสมบูรณ์
Responsive image
นายประสิทธิ์ จันแสง
ส.อบต. หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสมบูรณ์
Responsive image
นายทองเลื่อน พรมวงษ์
ส.อบต. หมู่ที่ ๖ บ้านดงสร้างควาย
Responsive image
นายวสันต์ ภูริศรี
ส.อบต. หมู่ที่ ๖ บ้านดงสร้างควาย
Responsive image
นายวิชัย ประดิษฐ์ด้วง
ส.อบต. หมู่ที่ ๗ บ้านดงยาง
Responsive image
นายกำจัด แพทย์จันลา
ส.อบต. หมู่ที่ ๗ บ้านดงยาง
Responsive image
นายสนาม จันทะเขต
ส.อบต. หมู่ที่ ๘ บ้านดงผักหนาม
Responsive image
นายภาคภูมิ ชาญสุข
ส.อบต. หมู่ที่ ๘ บ้านดงผักหนาม
Responsive image
นายจีรศักดิ์ โพธิ์ทรัพย์
ส.อบต. หมู่ที่ ๙ บ้านนาทาม
Responsive image
นายอัมพร สีดาห้าว
ส.อบต. หมู่ที่ ๙ บ้านนาทาม
Responsive image
นายสมสัก อ่อนไถล
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสวรรค์
Responsive image
นายสุพล ส่องแจ้ง
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนแสบง
Responsive image
นายพุฒ พั้วสอน
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนแสบง
Responsive image
นายไพศาล บุตรสีลี
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒ บ้านเชียงพัง
Responsive image
Responsive image
นายอนันต์ หนูมอ
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒ บ้านเชียงพัง
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง

59 หมู่ที่ 9 บ้านนาทาม ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
                                                                   โทรศัพท์ : 042-219654    กด 1 ติดต่อ  สำนักงานปลัดและOperrator
                                                                                                                               กด  2   ติดต่อ   กองคลัง
                                                                                                                               กด  3   ติดต่อ   กองช่าง
                                                                                                                               กด  4  ติดต่อ    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
                                                                                                                               กด  5  ติดต่อ    กองสวัสดิการสังคม
                                                                                                                               กด  6  ติดต่อ    ปลัดอบต.
                                                                                                                               กด  7  ติดต่อ    นายกอบต.
โทรสาร : 042-217521 อีเมล์ : nakwang_59@hotmail.com
Powered By nakwang.go.th