Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษาฯ
รายงานการติดตามและประเมินผล
ผลการดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
คู่มือประชาชน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
แบบฟอร์มต่างๆ
E-service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2
มติ ก. อบต.
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุม
กฎระเบียบกระทรวง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
Social Network


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่

counter free

ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด

counter free

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางในการจ้างติดต... (17 ก.พ. 2564)  
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (16 ก.พ. 2564)  
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองกา... (05 ก.พ. 2564)  
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มค.64 (05 ก.พ. 2564)
ประกาศ สภาอบต.นากว้าง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยประชุม... (01 ก.พ. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ (29 ม.ค. 2564)
ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินการ ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี ... (27 ม.ค. 2564)
ประกาศ สภาอบต.นากว้าง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ... (22 ม.ค. 2564)
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (19 ม.ค. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้าง ประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธ... (05 ม.ค. 2564)
ประกาศอำเภอเมืองอุดรธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.นากว้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1... (03 ธ.ค. 2563)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ภดส.3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (30 พ.ย. 2563)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (แก้ไขเ... (30 พ.ย. 2563)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ... (13 พ.ย. 2563)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (05 พ.ย. 2563)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนก... (05 พ.ย. 2563)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (05 พ.ย. 2563)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (05 พ.ย. 2563)
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563)... (04 พ.ย. 2563)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง การรายงานปิดบัญชีสิ้นปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมืองค... (03 พ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการจัดการศึกษาตามอัธย... (07 ธ.ค. 2563)  

โครงการจัดงานประเพณีลอยกร... (07 ธ.ค. 2563)  

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดู... (14 พ.ย. 2563)  

กิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตร น... (13 ต.ค. 2563)

โครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ... (22 ก.ย. 2563)

โครงการอบรมคัดแยกขยะที่ต้... (21 ก.ย. 2563)

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่อนุร... (17 ก.ย. 2563)

โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสา... (14 ก.ย. 2563)

โครงการจัดงานประเพณีแห่เท... (18 ส.ค. 2563)

โครงการอบรมการป้องกันความ... (30 ก.ค. 2563)

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ... (29 ก.ค. 2563)

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณ... (20 ก.ค. 2563)

การฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจ... (10 ก.ค. 2563)

การฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจ... (22 พ.ค. 2563)

ภาพมอบวัสดุช่วยเหลือผู้ปร... (14 พ.ค. 2563)

ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติ... (05 พ.ค. 2563)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (01 พ.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ... (28 เม.ย. 2563)

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยช... (25 มี.ค. 2563)

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพ... (13 มี.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางในการจ้างติดต... (17 ก.พ. 2564)  
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (16 ก.พ. 2564)  
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มค.64 (05 ก.พ. 2564)  
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ (29 ม.ค. 2564)
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (19 ม.ค. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้าง ประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธ... (05 ม.ค. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ... (12 พ.ย. 2563)
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (03 พ.ย. 2563)
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 (29 ต.ค. 2563)
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (29 ต.ค. 2563)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้าง ประจำไตรมาส 4 (มิถุนายน -... (07 ต.ค. 2563)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2564 (02 ต.ค. 2563)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายเมนประปา บ้านเชี... (25 ก.ย. 2563)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส... (22 ก.ย. 2563)
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (18 ก.ย. 2563)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการขยายเมนประปา บ้... (11 ก.ย. 2563)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกวดราคาโครงการขยายเมนประปา บ้านเชียงพัง หมุ่ 3 และโ... (11 ก.ย. 2563)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส... (11 ก.ย. 2563)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส... (11 ก.ย. 2563)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส... (11 ก.ย. 2563)
Responsive image
Facebook อบต.นากว้าง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว(เชิงเกษตร)
ไร่สวนเงินเวียนมา (11 ก.ย. 2558)  
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง

59 หมู่ที่ 9 บ้านนาทาม ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
                                                                   โทรศัพท์ : 042-219654    กด 1 ติดต่อ  สำนักงานปลัดและOperrator
                                                                                                                               กด  2   ติดต่อ   กองคลัง
                                                                                                                               กด  3   ติดต่อ   กองช่าง
                                                                                                                               กด  4  ติดต่อ    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
                                                                                                                               กด  5  ติดต่อ    กองสวัสดิการสังคม
                                                                                                                               กด  6  ติดต่อ    ปลัดอบต.
                                                                                                                               กด  7  ติดต่อ    นายกอบต.
โทรสาร : 042-217521 อีเมล์ : admin@nakwang.go.th
Powered By nakwang.go.th