Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลด
เอกสารแผนพัฒนา
รายงานทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
ประกาศสภาอบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาฯอบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ... (16 ก.พ. 2561)  
ประกาศสภาอบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ ... (02 ก.พ. 2561)  
ประกาศสภาอบต.นากว้าง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 และสมัยประชุมส... (02 ก.พ. 2561)  
ปรกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ... (22 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง ยื่นแบบภาษีป้ายภาษี ปี 2561 (08 ม.ค. 2561)
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการเสาร์-อาทิตย์ (05 ม.ค. 2561)
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ ประจำท... (05 ม.ค. 2561)
ประกาศอบต.นากว้าง เรื่อง รับสมัครแรงงานซ่อมแซมถนนลาดยาง (27 พ.ย. 2560)
ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 (24 ต.ค. 2560)
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียนฯเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ... (10 ต.ค. 2560)
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียนฯ (10 ต.ค. 2560)
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้อ... (10 ต.ค. 2560)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.นากว้าง... (02 ต.ค. 2560)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนด วัน เวลา สภานที่และระเ... (02 ต.ค. 2560)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.นากว้าง (25 ก.ย. 2560)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (12 ก.ย. 2560)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล... (11 ก.ย. 2560)
ประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี... (21 ส.ค. 2560)
รายงานการประชุมสภาอบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 (07 ส.ค. 2560)
ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 (18 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อกับที่ (ที่ทำการอบต.นากว้าง) (09 มี.ค. 2561)  
ประกาศอบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ... (02 มี.ค. 2561)  
ประกาศอบต.นากว้าง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ (02 มี.ค. 2561)  
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผก ม.4 (21 ก.พ. 2561)
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์ ม.5 (21 ก.พ. 2561)
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการต่อเติมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมืองคุณ (21 ก.พ. 2561)
แบบ ป.ป.ช.7 โครงการจัดซื้อไฟสัญญาณจราจร (06 ก.พ. 2561)
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากประปาถึงห้วยวังจ้นทร์ ทิศตะวันตก ม.8 (06 ก.พ. 2561)
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเส้นจากดอนแสบง - โนนสมบูรณ์ ม.11 (06 ก.พ. 2561)
ประกาศอบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561... (31 ม.ค. 2561)
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ.นาทาม ม.9 จากห้วยหลวงน้อย-ดอนปู่ตา (22 ม.ค. 2561)
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.ดงยาง ม.7 เส้นบ้านนายบวน แพทย์จันลา ไปบ.นา... (22 ม.ค. 2561)
แบบ ป.ป.ช. 1 โครงการก่อสร้าง คสล. บ.ผก ม.4 เส้นจากบ้านนางแพง ถึงนานายเปี่ยง ส่อง... (22 ม.ค. 2561)
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.ผก ม.4 เส้นข้างบ้านนายบุญเลื่อน คำสุนทร ไป... (22 ม.ค. 2561)
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.โนนสมบูรณ์นายไพรรัตน์ ใหญ่แสนอ้าย (22 ม.ค. 2561)
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงสร้างควาย ม.6 เส้นหน้าวัดบ้านนายวิลัย ถ... (22 ม.ค. 2561)
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงผักหนาม ม.8 ซอยนวลจันทร์ (22 ม.ค. 2561)
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงต่อเติมรั้วด้านหน้าที่่ทำการอบต.นากว้าง (22 ม.ค. 2561)
แบบ ป.ป.ช. 1 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแสบง ม.11 จากถนนลาดยางเข้าวัดป่าดอนแ... (15 ม.ค. 2561)
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงพัง ม.12 เส้นทางไปบ้านดงผักหนามไปนา... (15 ม.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง

๕๙ หมู่ที่ ๙ องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทรศัพท์ :๐๔๒-๒๑๙๖๕๔ อีเมล์ : admin@nakwang.go.th

Powered By nakwang.go.th