Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลด
เอกสารแผนพัฒนา
รายงานทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 (24 ต.ค. 2560)  
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียนฯเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ... (10 ต.ค. 2560)  
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียนฯ (10 ต.ค. 2560)  
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้อ... (10 ต.ค. 2560)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.นากว้าง... (02 ต.ค. 2560)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนด วัน เวลา สภานที่และระเ... (02 ต.ค. 2560)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.นากว้าง (25 ก.ย. 2560)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (12 ก.ย. 2560)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล... (11 ก.ย. 2560)
ประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี... (21 ส.ค. 2560)
รายงานการประชุมสภาอบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 (07 ส.ค. 2560)
ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 (18 ก.ค. 2560)
ประกาศแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ (01 มิ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีเรื่อง การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่... (19 พ.ค. 2560)
ประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี... (15 พ.ค. 2560)
ประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.นากว้างสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ... (01 พ.ค. 2560)
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของอบต.นากว้าง อ.เมือง จ... (04 เม.ย. 2560)
ประกาศ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเ... (24 มี.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.นากว้าง ... (24 มี.ค. 2560)
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนา... (14 มี.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศอบต.นากว้าง เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย ราคากลาง และการคำนวณร... (01 พ.ย. 2560)  
ประกาศอบต.นากว้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดไใ... (01 พ.ย. 2560)  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 (31 ต.ค. 2560)  
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.11 (20 ต.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.11 บ... (11 ต.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่เผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (11 ต.ค. 2560)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (02 ต.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประป... (02 ต.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาผู้ดูแลระบบป... (02 ต.ค. 2560)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 (29 ก.ย. 2560)
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (31 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับ... (18 ส.ค. 2560)
เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคม โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาผิวดินม.5 (18 ส.ค. 2560)
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางในการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาผิวดินม.5... (18 ส.ค. 2560)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (31 ก.ค. 2560)
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (30 มิ.ย. 2560)
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการซื้อจ้าง ประจำเดือน ประจำเดือน พ.ค. 2560 (31 พ.ค. 2560)
แบบ ป.ป.ช.1โครงการแก้ไขปรับปรุงระบบประปาหนองตะไก้ ม.12 (19 พ.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางในการแก้ไขปรับปรุงระบบประ... (19 พ.ค. 2560)
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโดยวิธีตกลงราคา โครงการแก้ไขปรับปรุงระบบประปาหนองตะไก้บ.เชี... (19 พ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง

๕๙ หมู่ที่ ๙ องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทรศัพท์ :๐๔๒-๒๑๙๖๕๔ อีเมล์ : admin@nakwang.go.th

Powered By nakwang.go.th